תקנון ומדיניות ®MONKEYSTICK

תקנון משפטי זה מסדיר את היחסים המשפטיים והמסחריים בין חברת וידי ביי בע”מ ח.פ. 515483220 באמצעות אתר האינטרנט של החברה(https://monkeystick.online/ )לבין לקוחותיה בכפוף לכללי תקנון זה.
האמור בתקנון זה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות בלבד, אולם מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

1. הגדרות
בתנאים המפורטים להלן תהא למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:
“מנהל האתר”- בעלי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או מתכנני האתר ו/או מתחזקי האתר ו/או מתכנתי האתר ו/או מפעלי האתר.
“משתמש/צרכן/מזמין”: לקוחות החברה (לרבות זכייניה ומשווקיה) , מבקר באתר
“החברה”: וידי ביי בע”מ ח.פ. 515483220

2. כללי
2.1. אני מודים לך (להלן – “הגולש/המזמין”) על בחירתך להיכנס לאתר ולרכוש את מוצרי החברה (להלן: “המוצרים”) בכפוף לתנאי שימוש אלה.
2.2. במסגרת תנאי שימוש אלו הגולש, לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנס/ו לאתר ו/או יוצר קשר או מתקשר עם השירות ובכך
מבטא את הסכמתו וכפיפותו לתנאים אלה (להלן: “הגולש /משתמש/המזמין”).
2.3. הסכם זה הינו מסמך משפטי בין האתר ובינך – המזמין. אנא קרא אותו בעיון רב לפני שהנך משתמש באתר ו/או רוכש את מוצרי החברה בו. על ידי שימוש באתר הגולש מסכים ומתחייב לכל התנאים של הסכם זה כפי שיפורטו להלן.
2.4. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן- “תנאי השימוש” (ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה.
2.5. הגולש/הרוכש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.
2.6. רכישה באתר מחייבת את הלקוח לבצע הרשמה מלאה כולל כל הפרטיים המפורטים כשדות חובה בטופס הרכישה/הרשמה, ללא השלמת הליך זה לא ניתן יהיה
לרכוש באתר.
2.7. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק לגולש אשר נרשם לאתר ומסר לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר.

3. הזמנת מוצרים באתר
3.1. רכישה באתר תעשה ע”י אדם בגיר ובעל כשרות משפטית, המחזיק כרטיס אשראי בתוקף המכובד בישראל.
3.2. החברה מודיעה מראש כי לעיתים חלק מן המוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי, ובמקרה שכזה הלקוח יהיה רשאי לבטל את הזמנתו. יחד עם זאת, החברה תהא רשאית להציג מוצרים חליפיים (בעלי מהות דומה) ולהציעם ללקוח חלף המוצרים אשר רכש.
3.3. מועדי האספקה הינם מועדים משוערים ויחולו רק לאחר מתן אישור עסקה מחברת האשראי.
3.4. כרטיס אשראי שנימסר על ידי גולש ואשר סורב ע”י חברת האשראי מהווה ראיה לביטול העסקה מבחינת החברה/האתר.
3.5. לא יאושרו עסקאות לבעלי כרטיס אשראי חסום ו/או מוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
3.6. רכישת מוצרים מסוימים באתר מותנת בחתימת המזמין על שאלון בריאות המופיע באתר, ואישורו על ידי הצוות הרפואי המקצועי בחברה . שאלון בריאות שנדחה או שלא מולא כלל על ידי הלקוח – הזמנתו תסורב.
3.7. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, פרטי ההזמנה וכרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים בתקן PCI . על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית לאפשר תשלום באמצעות המחאות, ואף תהא רשאית לדרוש עמלות טיפול בקשר לאופן תשלום זה ו/או לדרוש כל מידע נוסף בקשר למזמין על מנת לאפשר אופן רכישה שכזה. באחריות המזמין לוודא את תקינותה של ההמחאה, וכן לוודא כי התקבלה בידי החברה בקשר להזמנה שביצע המזמין. החברה לא תהא אחראית לגבי אובדן המחאות שלא הגיעו ליעדן ו/או המחאות שהועברו ללא התייחסות ברורה לגבי מס’ הזמנה (או כל פרט מזהה אחר שיידרש על ידי החברה).

4. משלוח המוצר לבית הלקוח
4.1. מוצרי ההזמנה יסופקו למען אשר יימסר על ידי המזמין במועד ההזמנה באמצעות חברת שליחים ובכפוף לתשלום דמי משלוח כפי שנקבעו על ידי החברה מעת לעת ומוצגים באתר במעמד ביצוע ההזמנה. זמני האספקה הם זמנים משוערים בהתאם לזמן האספקה הנהוג או כפי שיפורסם מעת לעת באתר.
4.2. אם בעת אספקת המשלוח לא תהיו נוכחים במקום, אתם מסכימים בזאת מראש שהמשלוח יימסר לידיי מי שיהיה נוכח במקום באותה עת- או יושאר בסמוך לדלת
הבית, אם איש אינו נוכח. האחריות במקרה זה על המצאות המוצרים באריזות, לטריות, ומועד תפוגתם, תחול עליכם בלבד, החברה לא תשא באחריות כלשהי לאבדן, קלקול, שבר, או ליקויי שיתרחשו בגין השארת המוצרים בסמוך לדלת מענך.
4.3. במידה ובעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטי זיהוי שגויים, החברה אינה מבטיחה כי המוצרים יגעו למזמין, והחברה לא תזכה את המזמין בעלות המוצרים והמשלוח.
4.4. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה עקב מסירת פרטים שגויים שנמסרו יחויב המזמין בדמי משלוח נוספים ובדמי טיפול בגובה של 10% מגובה עלות ההזמנה ולא פחות מ- 100₪.
4.5. זמן האספקה המשוער הינו עד 7 ימי עבודה ואינו כולל שישי, שבת ערבי חג וחגי ישראל (להלן: “ימי העבודה”).
4.6. על אף האמור לעיל, החברה לא תישא באחריות כלפי הלקוח (ו/או מי מטעמו) בגין כל עיכוב בביצוע או אי-ביצוע של התחייבות של החברה, שנגרם, בין במישרין ובין בעקיפין, על ידי כוח עליון; כולל, אך מבלי להגביל, שביתות, השבתות, מהומות, התפרעויות, שריפות, שיטפונות, או אסונות טבע אחרים, מלחמות מוכרזות או בלתי מוכרזות, מלחמות אזרחים, פעולות טרור, חרם כלכלי, הגבלות החלות על המטבע, או אירועים אחרים שנגרמו עקב חוקים, תקנות, כללים, צווי הממשלה, הוראות של מוסדות ממשלתיים אחרים או רגולציה אחרת בסמכותה של רשות אחרת ו/או כל סיבה אחרת שאינה בשליטת מי מהצדדים ו/או צדדים שלישיים ו/או שירותים ו/או חובות אחרים אשר תלויים בפעילות צדדים שלישיים (כגון ספקים, קבלני משנה וכו’) (יחדיו: “אירוע כוח עליון”). החברה תעשה מאמצים למסור הודעה ללקוח המושפע ו/או עתיד להיות מושפע מאירועי כוח עליון, בה תציין החברה את יום תחילת אירוע הכוח העליון, טיבו ומשך הזמן הצפוי להמשכו, וכן, תעשה את מאמצים כדי למנוע או לצמצם את הפגיעה ו/או הנזק הנגרם מאירוע הכוח העליון, ככל שניתן.

5. אישור הזמנה
לאחר ביצוע התשלום ואישור ההזמנה, תתקבל אצל המזמין הודעה בדואר אלקטרוני על אישור קבלת ההזמנה וחשבונית מס.

6. אספקת מוצרים
6.1. למזמין תינתן אפשרות לביצוע איסוף עצמאי וזאת בתיאום מראש עם החברה, זמן האספקה לאיסוף עצמאי הינו בכפוף להודעת החברה.
6.2. אספקת המוצר למזמין תגיע באריזה סגורה לאחר שעברה ביקורת מוקדמות לגבי תכולתה והתאמתה להזמנה.
6.3. במקרה בו מזמין יתלונן על אי קבלת מוצר שהגיע בחבילה סגורה ו/או מוצר פגום עליו להודיע באופן מידי לחברה שזו תפעל לאיתור הבעיה ככל שהיא קיימת.
6.4. חתימה על קבלת החבילה תהווה אישור לקבלת המוצר כתקין ובהתאם להזמנה.
7. החזרת מוצרים וביטול עסקה ע”י המזמין/לקוח
7.1. ניתן לבטל רכישת מוצרים תוך 14 ימים מיום קבלתם כשהם ארוזים באריזתם המקורית ,לא נפתחו כלל ולא נעשה בהם כל שימוש
7.2. במקרה של ביטול כאמור לעיל, עלות המשלוח לא תוחזר בכל מקרה (בכפוף לדין).
7.3. במידה והמוצר עמד בתנאי החזרה, החזר כספי יינתן על מחיר המוצר ששולם פחות דמי המשלוח, עמלת חברת האשראי ודמי טיפול בסך 5% מעלות המוצר.
7.4. ניתן להחזיר מוצרים בדואר רשום בלבד לכתובת הדואר של החברה.
7.5.ביטול עסקה ע”י החברה/האתר
מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 7.4, החברה תהיה זכאית לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:
8.1. במקרה שבו תימצא טעות במחיר המוצר, פרט בפרסום המוצר, בהגדרת המוצר ומכל טעות אנוש אחרת;
8.2. לקוח שאינו עומד בתנאי האתר;
8.3. מזמין אשר חייב כספים לחברה או לחברות הקשורות עימה, ולא פרע את החוב למרות שחלף המועד לתשלומו;
8.4. לקוח אשר החברה זיהתה כי אינו לקוח פרטי עפ”י שיקול דעתה, אלא אם אישרה אחרת בכתב, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי;
 8.6. בכל מקרה בו האתר/החברה לא יאשרו עסקה עם לקוח/מזמין מסוים.

9. התחייבות הגולש/המזמין/הלקוח
המזמין מתחייב להודיע לחברה על כל טעות במשלוח שקיבל או אם קיבל בטעות יותר ממוצר אחד שהזמין, היה וטעות שכזו תתגלה ע”י החברה מתחייב המזמין לשלם עבור המוצר את סכום ערכו בהתאם למחירון החברה/האתר ביום קבלת המוצר אליו בפועל.

11. אחריות אישית

11.3. כל מידע שהינך מעביר אלינו בכל דרך כלשהיא, אלא אם נחשב למידע אישי לפי סעיף 12, ייחשב כמידע שאיננו סודי. החברה לא תהא אחראית על אופן העברתו ו/או שמירתו והשימוש במידע זה, אך לא תפעל להעבירו לצדדים שלישיים למטרות פרסומיות ללא אישורך.
11.5. כל נזק שייגרם למשתמש באתר ו/או לכל צד אחר כתוצאה מפגיעה של תוכנות “וירוס” ו/או נוזקות אחרות, יהא אך ורק באחריות המשתמש. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, על המשתמש לוודא הינו עושה שימוש באמצעי הגנה נהוגים (כגון אנטי-וירוס, חומת אש וכו’).

11.7. החברה אינה מעניקה כל מצג ו/או אחריות לגבי טיב המוצר, שימושו ו/או תוצאותיו. נזק ישיר ומוכח בהתאם להסכם זה, בין אם נזק חוזי,

12. מדיניות פרטיות
12.1. החברה רגישה לנושאי הפרטיות העולים עקב השימוש באינטרנט והיא מחויבת להגן על פרטיות חבריה. בעת יצירת החשבון לקוח לצורך רכישת מוצרי החברה, תתבקש לספק מידע מסוים הדרוש לחברה (“המידע”). אינך מחויב לספק לחברה את המידע כאמור ו/או לכל אדם אחר באם אינך מעוניין בשיתוף אותו מידע. עם זאת, מסירת מידע מסוים הינה הכרחית על מנת לפתוח את החשבון. כמו כן, החברה תהא רשאית לאסוף מידע בקשר לגלישתך באתר ו/או באמצעות המידע אשר יימסר על ידך באופן פעיל, בין השאר באמצעות קבצי Cookies אשר יועתקו למחשב ממנו מתבצעת הגלישה, ניטור כתובת IP (או פרוטוקול תקשורת אחר) והעברת Pings.
12.2. החברה לא תשתף כל מידע אישי רגיש, מידע פרטי ו/או מידע מזהה שלך (מידע פרטי עשוי לכלול שמות, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, גיל, תאריך לידה, מקום מגורים, וכו’) (“המידע האישי”), בלי לקבלת את הסכמתך האקטיבית מראש של (Opt-In), אלא אם נדרשה לעשות זאת מכוח (א) הדין החל, צו שיפוטי או הליך משפטי אחר; (ב) פעולות הקשורות לפעילות בלתי חוקית או לחשש מפני תרמית, מצבים שמעוררים חשד לאיום פוטנציאלי על בטחונו של כל אדם אחר ו/או גורם אחר; ו/או (ג) הפרת תקנון זה; הכל, בכפוף לדין החל. עם זאת, החברה עשויה לספק את המידע האישי שלך לחברות בנות, לצדדים קשורים ו/או שותפיה וכן לעסקים ו/או לגורמים מהימנים אחרים לצורך עיבוד המידע האישי בשם החברה (“מקבלי המידע”) ו/או לצרכי סליקה (כולל חיוב בקשר לאמצעי תשלום מקוונים כגוןPayPal – ככל שתאפשר החברה שימוש בערוץ זה). גילוי המידע האישי על ידי החברה למקבלי המידע יהא כפוף לכך שמקבלי המידע יידרשו למלא אחר הוראות סעיף זה ו/או כל אמצעי סודיות ו/או אבטחה אחר.
12.3. החברה רואה חשיבות רבה לכך שהמזמין יבין את זכויות הפרטיות להן זכאי. לשאלות נוספות, שאילתות ו/או תלונות שעלולות להתעורר ביחס לענייני פרטיות הקשורים לפלטפורמה, לתכנית ו/או לכל מידע פרטי אחר, אנא צור קשר עמנו.

13. שונות
13.1. האתר שומר על זכותו להפסיק את פעילות האתר ללא כל הודעה מוקדמת.
13.2. אין לראות בייעוץ, בהכוונה או/ו הבטחה כל שהיא מצד האתר להצלחה מלאה או חלקית עכשווית או/ו עתידית במשימות או/ו במטרות שלשמם הסכמתי לתנאי השימוש , לרבות הפחתת או הוספת משקל / שומן / שריר, ו/או כל תוצאה אחרת. כמו כן, ככל שהמזמים בחר להזמין ולעשות שימוש במגוון הסדנאות והכלים לשיפור עצמי המציעה החברה, המזמין מבין כי השימוש בכלים אלו נעשה על אחריותו בלבד (ובאחריותו לוודא כי ההסמכות של המרצים באותם סדנאות, הינן לשביעות רצונו). החברה איננה מתחייבת כי התוצאות המוצגות (במפורש או במשתמע) על ידי החברה בקשר לכלים וסדנאות אלו הינן מדויקות, מלאות ו/או כי המזמין יוכל להגיע לאותן תוצאות ו/או תוצאות כלשהן בכלל. יש לראות את כל המידע והפרטים המוצגים בקשר לכך כמידע כללי ואינו מחייב בלבד, המסופק למזמין לצרכי התרשמות בלבד. הצלחת המזמין במטרותיו האישיות תלויה אך ורק בו וביכולותיו, והשימוש בכלים אלו אינו מתאים לכל אחד (ואין בהכרח שיביא לתוצאה אחידה). מבלי לגרוע מהוראות אחרות בדבר הגבלת אחריותה של החברה, לא תהא היא אחראית בקשר לכל דרישה ו/או תביעה הנובעות מהשימוש ו/או השתתפותו של המזמין בסדנאותיה ו/או השימוש בכלים אותה היא מציעה.
13.3. הנני מתחייב לא לעשות שימוש בחומר מאתר זה בשום צורה, לרבות להעתיק, לפרסם, להעביר לצד שלישי בתשלום או שלא בתשלום.
13.4. פרסומות למוצרים או שירותי צד ג’ מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לבעלי האתר אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.
13.5. חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג’. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי בעלי האתר לא בחנו אתרים אלו ואינם תומכים בהם או אחראים להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של הגולש.
13.6. יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה- URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.
13.7. מפעילי האתר יהיו זכאים לפיצוי ושיפוי מלאים מהמשתמש בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מהעברת תוכן מזיק.
13.8. הפרה של תנאי מהתנאים המנויים לעיל יזכה את בעלי האתר, בנוסף לסעדים המגיעים להם על פי כל דין, לשיפוי ולפיצוי מלא ומיידי על כל הנזקים וההוצאות שייגרמו להם עקב ההפרה לרבות הוצאותיהם המשפטיות, ולרבות עקב פשרה עם הצד שלישי.
13.9. הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

רכישה מהנה!